ครูผู้สอน

อาจารย์ คเชนทร์  กองพิลา

ชื่อ นายเอกชัย  แสนนาม

ชั้นม 6/2 เลขที่ 7

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

การเล่นกีตาร์มีประโยชนืต่อเราและผลเสียคืออะไร

วัตถุประสงค์

เพื่อความบันเทิงเเก่คนอื่นและตัวเราด้วย

Advertisements